Cách dùng trạng từ"continuously"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng trạng từ"continuously"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng trạng từ"continuously"tiếng anh

Mang nghĩa"liên tục"

=without a pause or interruption

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It rained continuously for five days.
  • It doesn't happen continuously. (IELTS TUTOR giải thích: Sự việc không xảy ra liên tục)
  • Public opinion seesaws continuously. (IELTS TUTOR giải thích: Dư luận công chúng thay đổi liên tục)
  • His hands move continuously. (IELTS TUTOR giải thích: Tay anh cử động liên tục)
  • It was continuously developed. (IELTS TUTOR giải thích: Nó được liên tục phát triển)
  • Don't change your name continuously. (IELTS TUTOR giải thích: Đừng thay đổi tên của bạn liên tục)
  • You can't work continuously for six hours without a break! 
  • He played continuously for minutes on end without appearing to take a breath.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE