Cách dùng tính từ"Continuous"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"Continuous"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"Continuous"tiếng anh

Mang nghĩa"liên tục, liên tiếp, không dứt, không ngừng"

=continuing without stopping or being interrupted

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a continuous flow of water a continuous hum from the air conditioner
  • A continuous beeping sound. (IELTS TUTOR giải thích: Tiếng bíp liên tục)
  • It's a continuous performance. (IELTS TUTOR giải thích: Chiếu thường trực)
  • His continuous chatter vexes me. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta ăn nói huyên thuyên làm tôi bực mình)
  • Our political institutions are in continuous evolution. (IELTS TUTOR giải thích: Các thể chế chính trị của chúng ta đang không ngừng phát triển)
  • Residents report that they heard continuous gunfire.
  •  ...all employees who had a record of five years' continuous employment with the firm. 
  • There is a continuous stream of phone calls.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE