Cách dùng "TO NAME BUT A FEW" tiếng anh

· Vocabulary

I. Cách liệt kê trong tiếng anh

II. Cách dùng "TO NAME BUT A FEW" tiếng anh

used when you are mentioning only a small number of people or things as examples of a large group

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Cụm từ này luôn đặt ở cuối câu , sau một số thứ đã liệt kê, ám chỉ, ngoài những thứ đó, còn những thứ khác nữa, nhưng vì khuôn khổ bài viết có hạn, nên không list thêm, giống như “etc” 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Marc Levy is the author of the best-sellers: “Children of Freedom”, “If Only It Were True” and “All Those Things We Never Said” , to name but a few
  • This is a feature of languages such as Arabic, Spanish and Portuguese, to name but a few.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK