Cách dùng động từ"condense"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"condense"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"condense"

1."condense"vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"nói cô đọng; viết súc tích..."

=If you condense something, especially a piece of writing or speech, you make it shorter, usually by including only the most important parts.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  We have learnt how to condense serious messages into short, self-contained sentences.
  • The English translation may have been condensed into a single more readable book.

2.2. Mang nghĩa"làm ngưng lại (hơi nước...)"

=When a gas or vapour condenses, or is condensed, it changes into a liquid.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Water vapour condenses to form clouds. 
  • The extra water will condense around the chalk particles. (IELTS TUTOR giải thích:  Lượng nước dư ra sẽ ngưng tụ xung quanh những bụi phấn)
  • The compressed gas is cooled and condenses into a liquid. 
  • As the air rises it becomes colder and moisture condenses out of it.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE