Cách dùng tính từ"well-placed/well-positioned"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"well-placed/well-positioned"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"well-placed/well-positioned"tiếng anh

Mang nghĩa"có đủ điều kiện, vị trí để làm gì"

=in a good situation to be able to do something/in a good position to do something well placed for something

IELTS TUTOR lưu ý:

  • well placed to do something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Roche is well-placed to compete with its strategy to invest in research and development. 
  • Because of everything we have planned in redevelopment, we are well-positioned.
  • A few well - placed jokes show that you are not afraid of talking. (IELTS TUTOR giải thích:Một vài câu chuyện cười đúng lúc đúng chỗ cho thấy rằng bạn không sợ trò chuyện)
  • The port is well placed for European trade.  
  • As a successful farmer and businessman, he is well placed to take advantage of developments in agriculture.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE