Cách dùng tính từ"well-intentioned"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Cách dùng tính từ"well-intentioned"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "fit" tiếng anh

II. Cách dùng tính từ"well-intentioned"tiếng anh

Mang nghĩa"với ý tốt, thiện chí"

=If you say that a person or their actions are well-intentioned, you mean that they intend to be helpful or kind but they are unsuccessful or cause problems/wanting to have good effects, but sometimes having bad effects that were not expected

IELTS TUTOR lưu ý:

  • well-intentioned thường đứng trước noun

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He is well-intentioned but a poor administrator.
  •  ...rules that, however well-intentioned, are often hopelessly impractical.
  • A well - intentioned criticism was meant more to hurt than to help. (IELTS TUTOR giải thích: Lời phê bình có ý tốt nghĩa là giúp đỡ nhiều hơn là xúc phạm)
  • Well-intentioned development projects can have unintended negative effects on population control.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE