Cách dùng tính từ "well-informed" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR nhận thấy các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR rất thường hay sai về Cách dùng tính từ "well-informed" tiếng anh

Mang nghĩa "thông thạo; có được kiến thức, có được thông tin"

=having a lot of knowledge or information about a particular subject or things in general / a well-informed person knows a lot about a subject or a situation

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Tính từ well-informed không đứng trước danh từ 
  • well-informed about/on

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He was well informed and shrewd, with good, calm judgment. 
  • How well informed is the customer about the range, quality, and cost of the products on offer?
  • Finally, the tour guide was not friendly and well - informed. (IELTS TUTOR giải thích: Cuối cùng, người hướng dẫn viên thì không thân thiệt và không hướng dẫn tốt)
  • The press doesn't seem to be well - informed. (IELTS TUTOR giải thích: Báo chí có vẻ không có nhiều thông tin)
  • The press doesn’t seem to be very well informed. 
  • The sales staff are well informed about all of the different computers.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK