Cách dùng danh từ "weekend" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR nhận thấy các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR rất thường hay sai về Cách dùng danh từ "weekend" tiếng anh

I. "weekend" là danh từ đếm được

II. Mang nghĩa "cuối tuần (thứ bảy và chủ nhật)"

=Saturday and Sunday

IELTS TUTOR lưu ý:

 • at the weekend / at weekends 
 • on the weekend
 • on the weekend of
 • on a weekend
 • over the weekend
 • this/next/last weekend

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The office is closed at the weekend.
 • They go windsurfing at weekends.
 • The office is closed on the weekend.
 • It happened on the weekend of 24 and 25 April.
 • I like to go out on a weekend.
 • the office is closed at the weekend (IELTS TUTOR giải thích: văn phòng đóng cửa những ngày cuối tuần)
 • Are you doing anything over the weekend? 
 • Have a good weekend! 
 • We go skiing most weekends in winter. 
 • We spent the weekend at the beach. 
 • Her birthday is this coming weekend. 
 • There was a meeting in Brussels this past weekend. 
 • Box office receipts for the film's opening weekend were disappointing. 
 • She's away for the weekend.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK