Cách dùng tính từ"unstandardized"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"unstandardized"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"unstandardized"tiếng anh

1. Mang nghĩa"số liệu không chuẩn hoá"

=If numbers or amounts are unstandardized, they are not reported in a form that makes comparisons with other numbers or amounts fair or accurate

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • These graphs use unstandardized information. 
  • The data were unstandardized, which limited our ability to make comparisons.

2. Mang nghĩa"không theo một quy chuẩn nhất định"

=having or involving features that have not been made the same in all cases

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The traditional cheeses came from an unmechanized and unstandardized age. 
  • They warned that herbal medicines might be unstandardized, meaning that the amount of active ingredient might vary.
  • The company's unstandardized approach to document formatting led to inconsistent and confusing reports. (IELTS TUTOR giải thích: Cách tiếp cận không chuẩn hoá của công ty trong việc định dạng tài liệu dẫn đến báo cáo không đồng nhất và gây hiểu nhầm)

  • The unstandardized testing procedures across different laboratories raised concerns about the accuracy of the research results. (IELTS TUTOR giải thích: Các thủ tục thử nghiệm không chuẩn hoá ở các phòng thí nghiệm khác nhau gây lo ngại về tính chính xác của kết quả nghiên cứu)

  • To improve product quality, the manufacturer decided to replace their unstandardized production methods with a more structured and controlled process. (IELTS TUTOR giải thích: Để cải thiện chất lượng sản phẩm, nhà sản xuất quyết định thay thế phương pháp sản xuất không chuẩn hoá của họ bằng quy trình được cấu trúc và kiểm soát hơn)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE