Cách dùng tính từ"unregulated"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"unregulated"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"unregulated"tiếng anh

Mang nghĩa"lộn xộn, mất trật tự, không được kiểm soát"

=not regulated; uncontrolled/used to describe a type of business or activity that is not controlled and directed by rules or laws

IELTS TUTOR lưu ý:

  • an unregulated industry/market/monopoly
  • unregulated investments/loans/trading

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • "It's very hard to have a tough regulatory system here when we are competing with an unregulated economy south of the border," Harper said. (IELTS TUTOR giải thích: Ông Harper phát biểu "Rất khó áp dụng hệ thống quy định cứng nhắc ở đây, khi mà chúng tôi đang phải cạnh tranh với nền kinh tế không theo luật lệ gì cả ở biên giới phía nam.")
  • Despite all this, the industry is unregulated and the authorities tend to treat the ragpickers as if they have no legal rights. (IELTS TUTOR giải thích: Mặc cho tất cả những điều đó, ngành công nghiệp này vẫn không được kiểm soát và các cơ quan chức năng có chiều hướng điều đình, buông lõng những người nhặt rác, nếu như họ không có quyền pháp lý)
  • Credit counseling has become a big and largely unregulated business in recent years. 
  • A dozen firms currently operate in this completely unregulated market. 
  • Campaign finance reform is designed to prevent large, unregulated contributions to politicians. 
  • Parents have the right to expect information to guide them through a growing, yet unregulated market (place).

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE