Cách dùng danh từ"repulsion"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"repulsion"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"repulsion"

1."repulsion"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"sự kinh tởm, sự lợm giọng; sự ghê tởm"

=Repulsion is an extremely strong feeling of disgust.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • to feel repulsion 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She gave a dramatic shudder of repulsion.
  • I feel repulsion for him. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi cảm thấy ghê tởm hắn)
  • A look of repulsion flashed across her face.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE