Cách dùng tính từ"uninvolved"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"uninvolved"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"uninvolved"tiếng anh

Mang nghĩa"không bị liên luỵ, không bị dính líu, không bị dính dáng, không bao hàm"

=not taking part in something; not connected with somebody/something, especially on an emotional level/not included or involved

IELTS TUTOR lưu ý:

  • uninvolved (in/with something)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • My mum was distant and cold and very uninvolved in my life.
  • uninvolved bystanders
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE