Cách dùng tính từ"unemployed"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"unemployed"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"unemployed"tiếng anh

Mang nghĩa"không có việc làm, thất nghiệp"

=Someone who is unemployed does not have a job.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The problem is millions of people are unemployed. 
  • This workshop helps young unemployed people in Grimsby. 
  • Have you been unemployed for over six months?
  • I am currently unemployed. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi đang thất nghiệp)
  • The unemployed are losing their hope. (IELTS TUTOR giải thích: Những người thất nghiệp đang mất dần hy vọng) 
  • Half of them are still unemployed. (IELTS TUTOR giải thích: Một nửa trong số họ vẫn đang thất nghiệp)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE