Cách dùng tính từ"undeveloped"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"undeveloped"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"undeveloped"tiếng anh

1. Mang nghĩa"không phát triển, không mở mang đầy đủ (nước chưa phát triển)"

=An undeveloped country or region does not have modern industries and usually has a low standard of living.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The big losers will be the undeveloped countries.
  • The vast chasm separating rich and poor made this town undeveloped. (IELTS TUTOR giải thích: Sự khác biệt lớn phân chia giàu nghèo làm cho thị trấn này không thể phát triển được)

2. Mang nghĩa"chưa khai khẩn, chưa được sử dụng cho (công nghiệp) (nông nghiệp)...."

=Undeveloped land has not been built on or used for activities such as mining and farming.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Vast tracts of the country are wild and undeveloped. 
  • St Lucia is still mercifully undeveloped as a tourist destination. 
  • ...the world's largest undeveloped gold deposit outside of South Africa.
  • He has undeveloped muscles. (IELTS TUTOR giải thích: Cơ bắp nó không phát triển đầy đủ)
  • We will use the undeveloped resources. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta sẽ dùng các tài nguyên chưa được khai thác)
  • A flat, undeveloped hill represents indefinite aims in the life. (IELTS TUTOR giải thích: Một ngọn đồi bằng phẳng, chưa khai khẩn tượng trưng cho những mục tiêu không rõ ràng trong cuộc sống)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE