Cách dùng tính từ"undeserved"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"undeserved"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"undeserved"tiếng anh

Mang nghĩa"không công bằng hoặc không xứng đáng"

=If you describe something such as a reaction, treatment, or result as undeserved, you mean that the person who experiences it has not earned it and should not really have it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Librarians have an undeserved reputation for timidity.
  • Douglas has an undeserved reputation for being dull and dry. Jim's treatment was harsh and undeserved.
  • His reputation as a Romeo is quite undeserved. (IELTS TUTOR giải thích: Danh tiếng của anh ta trong vai Romeo thật không xứng đáng)
  • They got an undeserved victory. (IELTS TUTOR giải thích: Họ đã không xứng đáng để thắng)
  • The boy got an undeserved punishment. (IELTS TUTOR giải thích: Thằng bé đã không đáng để bị phạt)
  • His reputation as a Romeo is quite undeserved. (IELTS TUTOR giải thích: Danh tiếng của anh ta như là Romeo thật không xứng đáng)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE