Paraphrase"TO CELEBRATE EVENTS"(Diễn đạt"TIỆC TÙNG"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"TO CELEBRATE EVENTS"(Diễn đạt"TIỆC TÙNG"tiếng anh) IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Mark Occasions

    • IELTS TUTOR xét ví dụ: "People often mark special occasions with gatherings and festivities."
  • Engage in Festive Activities

    • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Children eagerly engage in various festive activities during the carnival."
  • Enjoy Festivities

    • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Families come together to enjoy the festivities of birthdays and anniversaries."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE