Cách dùng từ SUIT như động từ trong tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn sửa kĩ lưỡng đề thi SPEAKING IELTS ngày 4/8/2020 cho Hs IELTS TUTOR đi thi đạt 6.0, hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ SUIT như động từ trong tiếng anh

I. Cách dùng động từ SUIT

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Suit là ngoại động từ 

1. Suit mang nghĩa phù hợp

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • A lot of corn is grown in this area - the soil seems to suit it very well. 
  • The city lifestyle seems to suit her - she looks great.

2. Suit mang nghĩa phù hợp, vừa văn (phong cách ăn mặc)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • You should wear more red - it suits you. 
  • Short skirts don't really suit me - I don't have the legs for them.

II. Phân biệt SUIT, SUITABLE & MATCH

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE