Cách dùng tính từ"time-consuming"&"consuming"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"time-consuming"&"consuming"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"time-consuming"

Mang nghĩa"tốn nhiều thời gian, đòi hỏi nhiều thời gian"

=something that is time-consuming takes a long time to do/If something is time-consuming, it takes a lot of time.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Appeals can be costly and time - consuming. (IELTS TUTOR giải thích: Việc kháng án rất tốn tiền và thời gian) 
 • Everyone can see how time - consuming the work is. (IELTS TUTOR giải thích: Mọi người có thể thấy công việc này tốn thời gian như thế nào)
 • Producing a dictionary is a very time-consuming job. 
 • Commuting by car nowadays is much more time-consuming than it used to be. 
 • Employment tribunals are time-consuming and expensive. 
 • a time-consuming process/task/job 
 • It's just very time consuming to get such a large quantity of data. 
 • Starting a new business, however small, is a time-consuming exercise.
 • True enough. But on the other hand, it's time - consuming. (IELTS TUTOR giải thích: Chính xác. Nhưng mặt khác thì nó rất tốn thời gian)

III. Cách dùng tính từ"consuming"

Mang nghĩa"niềm đam mê lớn, thôi thúc, cháy bỏng"

=A consuming emotion is very strong/A consuming passion or interest is more important to you than anything else.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, consuming luôn đứng trước danh từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Football is a consuming passion for lots of kids.
 • He has developed a consuming passion for chess.
 • Running is a consuming passion with him.
 • Building model trains is his consuming interest/passion. (IELTS TUTOR giải thích: Xây dựng những mô hình đoàn tàu là niềm yêu thích/đam mê lớn của anh ấy)
 • Football is a consuming passion for many British Asians. (IELTS TUTOR giải thích: Bóng đá là một niềm đam mê lớn đối với nhiều người Anh gốc Á)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE