Cách dùng tính từ"three-dimensional (3-D)"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"three-dimensional (3-D)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"three-dimensional (3-D)"tiếng anh

1. Mang nghĩa"có ba chiều (dài, rộng và sâu)"

=A three-dimensional object is solid rather than flat, because it can be measured in three different directions, usually the height, length, and width/A three-dimensional picture, image, or film looks as though it is deep or solid rather than flat. The abbreviation 3-D can also be used.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  ...a three-dimensional model. 
  • ...the three-dimensional structure of DNA.
  • ..new software, which generates both two-dimensional drawings and three-dimensional images. ...three dimensional pictures created by lasers.
  • A square is two - dimensional and a cube is three - dimensional. (IELTS TUTOR giải thích: Hình vuông là hình có hai chiều và hình khối là hình có ba chiều)
  • The amino acids in a protein determine how it folds into a three - dimensional shape. (IELTS TUTOR giải thích: Các amino axit xác định cách thức gập xoắn trong cấu trúc ba chiều của phân tử protein) 
  • A three - dimensional simulation of the explosion process has been thought to be very difficult to realize. (IELTS TUTOR giải thích: Một sự mô phỏng ba chiều các quá trình của vụ nổ được cho là rất khó nhận biết)

2. Mang nghĩa"tự nhiên, có chiều sâu (tính cách)"

=If you describe fictional characters as three-dimensional you mean that they seem real and natural.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She is a full, three-dimensional character in a way that is unusual for the horror genre.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE