Cách dùng danh từ"magnitude"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"magnitude"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"magnitude"

1."magnitude"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"tầm lớn, độ lớn, lượng, tầm quan trọng"

=If you talk about the magnitude of something, you are talking about its great size, scale, or importance.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, magnitude là danh từ không đếm được

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • An operation of this magnitude is going to be difficult. 
  • These are issues of great magnitude. 
  • The sheer magnitude of the task seemed overwhelming. (IELTS TUTOR giải thích: Mức độ to lớn của công việc thật đáng sửng sốt)
  • You did not appreciate the magnitude of her achievement. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta không đánh giá đúng tầm vóc thành tựu của cô ấy)
  • No one seems to realise the magnitude of this problem.

2.2. Mang nghĩa"độ sáng biểu kiến (của thiên thể)"

=Magnitude is used in stating the size or extent of something such as a star, earthquake, or explosion.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, magnitude vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...the 1.2 magnitude star Fomalhaut. 
  • The San Francisco earthquake of 1906 had a magnitude of 8.3.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE