Cách dùng tính từ"tender"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"tender"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"tender"tiếng anh

1. Mang nghĩa"tốt bụng, nhân hậu"

=Someone or something that is tender expresses gentle and caring feelings.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Her voice was tender, full of pity.
 • Be a tender parent (IELTS TUTOR giải thích: hãy là một người bố/mẹ dịu dàng)
 • Patients may not receive the tender, loving care once associated with a hospital stay.

2. Mang nghĩa"còn nhỏ tuổi, còn trẻ tuổi"

=If you say that someone does something at a tender age, you mean that they do it when they are still young and have not had much experience.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He had become attracted to the game at the tender age of seven. 
 • ...the loss of her father at such a tender age.

3. Mang nghĩa"(nói về thịt) không dai; mềm"

=Meat or other food that is tender is easy to cut or chew.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Cook for a minimum of 2 hours, or until the meat is tender. 
 • ...tender young dwarf beans.

4. Mang nghĩa"nhạy cảm; tế nhị"

=If part of your body is tender, it is sensitive and painful when it is touched.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • My tummy felt very tender. 
 • My leg is still very tender where it was bruised (IELTS TUTOR giải thích: chân tôi vẫn còn đau khi chạm vào chỗ bị thâm tím)
 • That's a rather tender subject (IELTS TUTOR giải thích: đây là vấn đề khá tế nhị)
 • Treat any tender points by massaging

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE