Cách dùng tính từ "Superior" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng từ "Superior" tiếng anh

1. Mang nghĩa "sếp, chức quyền & địa vị cao hơn"

=higher in rank or social position than others

IELTS TUTOR lưu ý:

 • superior to somebody: cấp bậc cao hơn ai 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The soldier was reported to his superior officer for failing in his duties.
 • a sublieutenant must obey his superior officers (IELTS TUTOR giải thích: một thiếu úy phải phục tùng các sĩ quan cấp trên)
 • she works very well with those superior to her (IELTS TUTOR giải thích: cô ta làm việc rất ăn ý với những người cấp trên cô ta)

2. Mang nghĩa "mạnh hơn; giỏi hơn; tốt hơn"

=better than average or better than other people or things of the same type

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • This is clearly the work of a superior artist. 
 • She was chosen for the job because she was the superior candidate. 
 • For babies, breastfeeding is superior to bottle-feeding. 
 • The government troops were superior in numbers (= there were more of them).
 • which of the two plans is superior ?(IELTS TUTOR giải thích: trong hai kế hoạch này, cái nào tốt hơn?)
 • this machine is superior to that (IELTS TUTOR giải thích: máy này tốt hơn máy kia)
 • the enemy forces were superior in numbers (IELTS TUTOR giải thích: lực lượng địch đông hơn)
 • a superior cloth , team , standard (IELTS TUTOR giải thích: bộ quần áo tốt hơn, đội giỏi hơn, tiêu chuẩn cao hơn)
 • a student of superior intelligence (IELTS TUTOR giải thích: một sinh viên rất thông minh)
 • this candidate is clearly superior(IELTS TUTOR giải thích: thí sinh này rõ ràng khó hơn)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • superior to somebody / something: xuất sắc hơn ai / cái gì 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK