Cách dùng danh từ "statistics" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "statistics" tiếng anh

I. statistics thường là danh từ đếm được ở dạng số nhiều

II. Cách dùng

Mang nghĩa "tập hợp những thông tin được trình bày bằng các con số; số liệu thống kê"

=a collection of numerical facts or measurements, as about people, business conditions, or weather

IELTS TUTOR lưu ý:

 • crime statistics
 • Statistics show that
 • official statistics
 • statistics on something (IELTS TUTOR giải thích: statistics on sth là số liệu về cái gì đó, giống như related to...)
 • according to statistics

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Statistics related to household expenditure. (IELTS TUTOR giải thích: Thống kê liên quan tới chi tiêu hộ gia đình)
 • politicians love to use statistics to support their arguments (IELTS TUTOR giải thích: các chính khách thích dùng số liệu thống kê hỗ trợ cho lý lẽ của họ)
 • have you seen the latest statistics on crime ? (IELTS TUTOR giải thích: anh có thấy thống kê mới nhất về tội phạm hay chưa?)
 • Analysis of crime statistics showed high levels of violent crime within the area. 
 • Statistics show that far more people are able to ride a bicycle than can drive a car. 
 • These statistics are misleading. 
 • According to official statistics, the disease killed over 500 people. 
 • He should read some of the statistics on economic growth.
 • The statistics show that, in general, women live longer than men.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK