Cách dùng tính từ "Exceptional" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng tính từ "Exceptional" tiếng anh

Mang nghĩa "khác thường, đặc biệt, hiếm có, ngoại lệ"

= not like most others of the same type; unusual / Exceptional also means unusually good

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • This is an exceptional contract, guaranteeing no layoffs.
  • Davis has done an exceptional job of reporting.
  • His scores were quite exceptional. (IELTS TUTOR giải thích: Bàn thắng của anh ta khá đặc biệt)
  • I appreciate Peter's exceptional kindness. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi cảm kích sự tử tế đặc biệt của Peter)
  • He had shown exceptional courage. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta tỏ ra dũng cảm hiếm có)
  • You will possess exceptional presentational skills. (IELTS TUTOR giải thích: Bạn sẽ đạt được các kỹ năng thuyết trình đặc biệt)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK