Cách dùng tính từ"suitable"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Cách dùng tính từ"suitable"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "fit" tiếng anh

II. Cách dùng tính từ"suitable"

=Someone or something that is suitable for a particular purpose or occasion is right or acceptable for it.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • suitable for
 • suitable to do something
 • suitable to that particular age group

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Employers usually decide within five minutes whether someone is suitable for the job.
 • She had no other dress suitable for the occasion. 
 • The film is not suitable for children. 
 • A conference was planned, but finding a suitable venue proved difficult. 
 • Each room has books, toys, and games that are suitable to that particular age group.
 • The car park was full, and the nearest suitable alternative was two miles away. 
 • It’s difficult for students to find suitable accommodation. 
 • This film is not suitable for young children. 
 • We need to find someone suitable to send as Corbett’s replacement.
 • a suitable room , book , proposal , date (IELTS TUTOR giải thích: một căn phòng, quyển sách, đề nghị, ngày thích hợp)
 • clothes suitable for cold weather (IELTS TUTOR giải thích: quần áo phù hợp với tiết trời lạnh)
 • would now be a suitable moment to show the slides ? (IELTS TUTOR giải thích: bây giờ đã là lúc thích hợp để cho xem phim đèn chiếu chưa?)
 • The authority must make suitable accommodation available to the family.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking