Cách dùng động từ"imply"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"imply"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"imply"

1."imply"là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"gợi ý cái gì một cách gián tiếp chứ không nói thẳng ra; nói bóng gió; hàm ý; ngụ ý"

=to suggest that you think something without saying it directly

IELTS TUTOR lưu ý:

 • imply (that)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • silence implies consent (IELTS TUTOR giải thích: sự im lặng ngụ ý bằng lòng)
 • The doctor has stressed that her comments do not imply criticism of the study. 
 • The warning carried an implied threat.
 • implied criticism (IELTS TUTOR giải thích: sự chỉ trích bóng gió)
 • his remark implies that you're wrong (IELTS TUTOR giải thích: lời nhận xét của nó ngụ ý rằng anh sai)
 • do you imply that I am not telling the truth ? (IELTS TUTOR giải thích: ý anh muốn nói rằng tôi không kể sự thực phải không?)
 • I didn’t mean to imply that you were interfering.

2.2. Mang nghĩa" hàm ý, có nghĩa là, tức là"

=if one thing implies another thing, the other thing is likely to exist or be true

IELTS TUTOR lưu ý:

 • imply (that)
 • as the/its name implies

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The presence of stairs in the ruins implies an upper floor. 
 • freedom does not necessarily imply responsibility (IELTS TUTOR giải thích: tự do không nhất thiết bao hàm trách nhiệm)
 • The increase in the inflation level implies that wages are rising too fast. 
 • An off-road vehicle, as its name implies, is designed for use where there are no roads.
 • the fact that she was here implies a degree of interest (IELTS TUTOR giải thích: việc cô ta có mặt ở đây hàm ý một mức độ quan tâm nào đó)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking