Cách dùng danh từ"participant"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"participant"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"depopulation"

1."characteristic"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"người tham gia, người tham dự"

= someone who takes part in an event or activity

IELTS TUTOR lưu ý:

  • a participant in sth

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She has been an active participant in the discussion. 
  • The students claim to be willing participants in the experiment. 
  • We were participants in a live debate on television. 
  • The majority of course participants find subsequent employment.
  • The games is an international sporting event with more than three thousand participants.
  • We need to double the number of participants in the annual staff survey.
  • A flower girl is a participant in a wedding procession. (IELTS TUTOR giải thích: Một bé gái cầm hoa (làm phù dâu cho đám cưới) là một người tham gia vào đám rước dâu)
  • It was said that Peter was a willing participant in the crime. (IELTS TUTOR giải thích: Người ta nói Tom là một người sẵn sàng phạm tội)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE