Cách dùng tính từ"strategic"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Cách dùng tính từ"strategic"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "fit" tiếng anh

II. Cách dùng tính từ"strategic"tiếng anh

1. Mang nghĩa"(thuộc) chiến lược"

=done as part of a plan that is meant to achieve a particular purpose or to gain an advantage

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, strategic đứng  trước  noun  

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  strategic planning 
  • a strategic decision to sell off part of the business 
  • These decisions follow a comprehensive strategic review. (IELTS TUTOR giải thích: Những quyết định này dựa trên một sự xem xét đầy chiến lược, dễ hiểu)
  • We work together to develop strategic plans. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi làm việc cùng nhau để phát triển những kế hoạch chiến lược)
  • Cameras were set up at strategic points (= in places where they would be most effective) along the route.

2. Mang nghĩa"đem lại lợi thế cho một mục đích nào đó; chiến lược"

=connected with getting an advantage in a war or other military situation

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Malta was of vital strategic importance during the war. 
  • a strategic alliance 
  • the strategic bombing of communication centres
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE