Cách dùng tính từ"standing"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"standing"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"standing"tiếng anh

1. Mang nghĩa"đã được công nhận; hiện hành"

=You use standing to describe something which is permanently in existence.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • standing invitation

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Israel has a relatively small standing army and its strength is based on its reserves. 
  • Elizabeth had a standing invitation to stay with her. 
  • ...the finance standing committee.
  • standing rules (IELTS TUTOR giải thích: điều lệ hiện hành)
  • We’ve got a standing invitation to stay with Jen and Mike whenever we want.

2. Mang nghĩa"đứng, thẳng đứng"

=done from a position in which you are standing on both feet a standing jump

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The 5,000 metres begins from a standing start.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE