Cách dùng danh từ"INFLUENCE"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"INFLUENCE"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"INFLUENCE"

1."INFLUENCE"vừa là danh từ đếm được vừa là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"người có thế lực, người tác động lớn đến người khác"

=a person or thing that has an effect on someone or something

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, influence   là danh từ đếm được
 • influence on
 • be a good/bad influence (on someone/something)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • His years in Hollywood were artistically a very destructive influence on his films. 
 • The family thought Anne was a good influence on their son.

2.1. Mang nghĩa"tác động"

=the effect that a person or thing has on someone’s decisions, opinions, or behaviour or on the way something happens

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, influence  vừa  là danh từ đếm được, vừa  không  đếm  được  
 • exert/exercise/use influence
 • influence on/over
 • outside influence (=the influence of people who do not belong to your group)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Without his famous father’s influence, he would never have got the job. 
 • He couldn’t hope to exert any real influence in the new department. 
 • The influence of the moon (on the tides ), of the climate (on agricultural production ) (IELTS TUTOR giải thích: ảnh hưởng của mặt trăng (đối với thủy triều), của khí hậu (đối với sản xuất (nông nghiệp)))
 • Teachers have considerable influence over what is taught in the classroom. 
 • The decision-making process will be free from outside influence.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE