Cách dùng tính từ"sociable"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"sociable"tiếng anh

Mang nghĩa"dễ gần gũi, hoà đồng thích giao du, thích kết bạn"

=Sociable people are friendly and enjoy talking to other people.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She was, and remained, extremely sociable, enjoying dancing, golf and bicycling. 
  • Some children have more sociable personalities than others.
  • I am cheerful and sociable. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi là người rất vui vẻ và hòa đồng)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK