Cách dùng tính từ"sociable"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"sociable"tiếng anh

1. Mang nghĩa"dễ gần gũi, hoà đồng thích giao du, thích kết bạn"

=Sociable people are friendly and enjoy talking to other people.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She was, and remained, extremely sociable, enjoying dancing, golf and bicycling. 
  • Some children have more sociable personalities than others.
  • I am cheerful and sociable. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi là người rất vui vẻ và hòa đồng)

2. Mang nghĩa"thân thiện, thân mật, thoải mái (cuộc họp...)"

=used about things such as jobs, times, and situations that allow you to enjoy being with other people or to live the type of life that most people live

IELTS TUTOR lưu ý:

  • sociable hours

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The pay is good, but the hours are not very sociable.
  • It was a sociable question. (IELTS TUTOR giải thích: Một câu hỏi xã giao thôi mà)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK