Cách dùng danh từ"requirement"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"requirement"tiếng anh

I. "requirement"là danh từ đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"nhu cầu"

=Your requirements are the things that you need

IELTS TUTOR lưu ý:

 • requirement for

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • our immediate requirement is extra staff (IELTS TUTOR giải thích: nhu cầu tức thời của chúng tôi là bổ sung nhân sự)
 • Do these goods comply with our safety requirements?
 • Applicants must satisfy the requirements for admission to the university.
 • stock surplus to requirements (IELTS TUTOR giải thích: hàng dự trữ vượt quá nhu cầu)
 • our latest model should meet your requirements exactly (IELTS TUTOR giải thích: kiểu mới nhất của chúng tôi chắc chắn sẽ đáp ứng đúng yêu cầu của ngài)
 • Variations of this programme can be arranged to suit your requirements. 
 • ...a packaged food which provides 100 percent of your daily requirement of one vitamin.

2. Mang nghĩa"thủ tục; luật lệ"

=A requirement is a quality or qualification that you must have in order to be allowed to do something or to be suitable for something.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • not all foreign visitors satisfy /fulfil legal entry requirements (IELTS TUTOR giải thích: không phải tất cả khách nước ngoài đều thoả mãn/làm đầy đủ các thủ tục nhập cảnh hợp pháp)
 • Its products met all legal requirements. 
 • Graduate status is the minimum requirement for entry to the teaching profession. 
 • I knew that concentration was the first requirement for learning.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK