Cách dùng danh từ"ketchup"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"ketchup"tiếng anh

I."ketchup" là danh từ không đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa"nước sốt cà chua"

=a thick, cold, red sauce made from tomatoes

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Do you want some ketchup with your burger?
  • Give me ketchup for the fries. (IELTS TUTOR giải thích: Cho tôi nước sốt cà chua cho khoai rán) 
  • The mustard and ketchup are over there. (IELTS TUTOR giải thích: Mù tạt và sốt cà chua ở đằng kia)
  • Can I have some ketchup? (IELTS TUTOR giải thích: Cho tôi một ít xốt cà chua)
  • Where will I find the ketchup? (IELTS TUTOR giải thích: Nước xốt cà chua ở đâu?)
  • I love eating rice with ketchup. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi thích ăn cơm với sốt cà chua nấm)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK