Cách dùng tính từ"record"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"record"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"record"tiếng anh

Mang nghĩa"kỉ lục"

=more, better, worse, faster etc than ever before

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • A record crowd of 120,000 people saw the game. 
  • Profits were at record levels. 
  • She won the race in record time.
  • I made it back to the office in record time.
  • The long hot summer has led to a record harvest this year. 
  • Inflation has reached record levels. 
  • We finished the work in record time (= faster than had ever been done before).

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE