Cách dùng tính từ"rational"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Cách dùng tính từ"rational "tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "fit" tiếng anh

II. Cách dùng tính từ"rational"

1. Mang nghĩa"có lý lẽ, hợp lí"

=Rational decisions and thoughts are based on reason rather than on emotion.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He's asking you to look at both sides of the case and come to a rational decision. 
  • Violence may be either rational or irrational. (IELTS TUTOR giải thích: Bạo lực có thể hoặc là hợp lý hoặc là không hợp lý)
  • Mary was able to short-circuit her stress response by keeping her thoughts calm and rational.

2. Mang nghĩa"lí trí"

=A rational person is someone who is sensible and is able to make decisions based on intelligent thinking rather than on emotion.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Did he come across as a sane rational person? 
  • Rachel looked calmer and more rational now.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE