Cách dùng tính từ"radical"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"radical"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"radical"tiếng anh

1. Mang nghĩa"hoàn toàn; triệt để; quyết liệt"

= Radical changes and differences are very important and great in degree.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The country needs a period of calm without more surges of radical change. 
  • It's a programme of radical reforms in schools. (IELTS TUTOR giải thích:  Đây là một chương trình cải cách triệt để trong trường học)
  • The Football League has announced its proposals for a radical reform of the way football is run in England.

2. Mang nghĩa"cấp tiến"

=Radical people believe that there should be great changes in society and try to bring about these changes.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...threats by left-wing radical groups to disrupt the proceedings. 
  • Police arrested five radical left - wing activists. (IELTS TUTOR giải thích:   Cảnh sát đã bắt năm người hoạt động chính trị cấp tiến thuộc phe cánh tả)
  • Her parents had radical ideas about education. (IELTS TUTOR giải thích:   Ba mẹ của cô ấy có tư tưởng cực đoan về giáo dục)
  • ...political tension between radical and conservative politicians.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE