Cách dùng danh từ "behavior" & "misbehavior"

· Vocabulary

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "behavior" & "misbehavior"

I. behavior & misbehavior là danh từ không đếm được

II. Cách dùng danh từ "behavior"

Mang nghĩa (hành vi)

"the way that someone behaves"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Her behavior is often appalling. 
  • He was notorious for his violent and threatening behavior.

III. Cách dùng danh từ "misbehavior"

Mang nghĩa "hành vi sai trái"

bad behavior, or behavior that breaks a rule

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  The school expelled him for persistent misbehavior. 
  • Congress must guard against any future corporate misbehavior.
  • The first reason for their misbehavior is that they desire attention. (IELTS TUTOR giải thích: Lý do đầu tiên cho lối cư xử không tốt của họ là họ muốn gây sự chú ý)
  • The parents had been warned again and again about their son's misbehavior. (IELTS TUTOR giải thích: Các bậc cha mẹ đã cảnh báo nhiều lần về hành vi sai trái của con trai họ)
  • The parents had been repeatedly warned about their son's misbehavior. (IELTS TUTOR giải thích: Các bậc cha mẹ đã nhiều lần cảnh báo về hành vi sai trái của con trai họ)
  • The teacher closed her eyes to the misbehavior of the students. (IELTS TUTOR giải thích: Ông giáo làm ngơ bỏ qua những hành vi sai trái của đám sinh viên.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK