Cách dùng tính từ"pressing"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"pressing"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"pressing"tiếng anh

Mang nghĩa"thúc bách, cấp bách"

=A pressing problem, need, or issue has to be dealt with immediately.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It is one of the most pressing problems facing this country. 
  • There is a pressing need for more funds.
  • This was a very pressing matter. (IELTS TUTOR giải thích:  Thật ra, cũng do anh tôi cần xe gấp quá) 
  • He has a very pressing business. (IELTS TUTOR giải thích:  Anh ấy có việc gấp lắm)
  • I'm afraid I have some pressing business to attend to. 
  • There is a pressing need for more specialist nurses. 
  • The government seems to think that international problems are more pressing than domestic ones.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE