Cách dùng tính từ"preoccupied"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"preoccupied"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"preoccupied"tiếng anh

Mang nghĩa"bận tâm, lo lắng"

=If you are preoccupied, you are thinking a lot about something or someone, and so you hardly notice other things.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Tom Banbury was preoccupied with the missing 
  • Shepherd child and did not want to devote time to the new murder.
  • She looked very preoccupied.
  • She seemed preoccupied all the time I was talking to her. (IELTS TUTOR giải thích:  Cô ta có vẻ lơ đãng trong suốt buổi tôi nói chuyện với cô ấy)
  • As a novelist, he has never been very preoccupied by morality. (IELTS TUTOR giải thích:  Là một tiểu thuyết gia, anh ta chưa bao giờ quá lo lắng việc đạo đức)
  • Peter was too preoccupied with his own life to notice his daughter's problems. (IELTS TUTOR giải thích:  Peter đã quá bận tâm đến cuộc sống của mình để nhận thấy các vấn đề của con gái anh)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE