Cách dùng động từ"misjudge"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"misjudge"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"misjudge"

1."misjudge" là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"nhận định sai, đánh giá sai"

=If you say that someone has misjudged a person or situation, you mean that they have formed an incorrect idea or opinion about them, and often that they have made a wrong decision as a result of this.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Perhaps I had misjudged him, and he was not so predictable after all. 
  • As I swung down from out of my bunk, I got dizzy and misjudged the distance.
  • I totally misjudge his motives. (IELTS TUTOR giải thích:  Tôi hoàn toàn đánh giá sai những động cơ của anh ấy) 
  • People who have not been there misjudge badly the difficulty in going on strike. (IELTS TUTOR giải thích:  Những người không có mặt ở đó đã đánh giá rất sai lầm (không nhìn thấy được) sự khó khăn nếu cứ tiếp tục cuộc đình công)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE