Cách dùng tính từ"pragmatic"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Cách dùng tính từ"pragmatic"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "fit" tiếng anh

II. Cách dùng tính từ"pragmatic"tiếng anh

Mang nghĩa"thực tế, thực dụng"

=A pragmatic way of dealing with something is based on practical considerations, rather than theoretical ones.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  A pragmatic person deals with things in a practical way. 
  • Robin took a pragmatic look at her situation. 
  • ...a pragmatic approach to the problems faced by Latin America.
  •  a pragmatic approach to management problems
  • Some points are preposterous ; others are overly pragmatic. (IELTS TUTOR giải thích:   Có những điểm hết sức phi lý, những điểm khác lại quá thực dụng)
  • He was a politician valued for his pragmatic approach. (IELTS TUTOR giải thích:   Ông ấy là một nhà chính trị được đánh giá cao ở cách tiếp cận thực tiễn của ông)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE