Cách dùng"presuppose (v)"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng"presuppose (v)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"presuppose"

1."presuppose" là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"giả định trước, phỏng đoán, đoán chừng trước"

=If one thing presupposes another, the first thing cannot be true or exist unless the second thing is true or exists/to accept something as true or existing and act on that basis, before it has been proved to be true

IELTS TUTOR lưu ý:

  • presuppose something
  • ​presuppose that… 
  • presuppose something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • All your arguments presuppose that he's a rational, intelligent man. 
  • The end of an era presupposes the start of another.
  • Their spending plans presuppose continued economic growth. (IELTS TUTOR giải thích:   Những kế hoạch chi tiêu của họ đoán trước được nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng)
  • Teachers sometimes presuppose a fairly high level of knowledge by the students.
  • His argument presupposes that it does not matter who is in power. 
  • This argument presupposes that all children start off life with equal advantages.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE