Cách dùng tính từ"popular"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"popular"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"popular"

1. Mang nghĩa"phổ biến, nổi tiếng, được nhiều người ưa chuộng"

=popular demand (=requests by a lot of people)/a popular activity, place, thing etc is one that many people like

IELTS TUTOR lưu ý:

 • popular with

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • a popular politician (IELTS TUTOR giải thích: một nhà chính trị được ái mộ)
 • Jeans are popular among the young (IELTS TUTOR giải thích: quần jean được thanh niên ưa chuộng)
 • a popular brand of cat food 
 • What is the most popular leisure pastime after watching television? 
 • This hotel is very popular with tourists.
 • Jenny is one of the most popular girls in the school. 
 • He’s hugely popular with the fans.
 • Her books have enormous popular appeal.
 • Due to popular demand, extra tickets for the match have been made available.

2. Mang nghĩa"có tính chất đại chúng, phổ cập, hợp với nhân dân"

=a popular belief, feeling, attitude etc is one that many people have contrary to popular belief (=although most people do not believe it)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, popular chỉ đứng trước noun
 • a popular misconception (=something that many people wrongly believe to be true)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • popular language (IELTS TUTOR giải thích: ngôn ngữ đại chúng) 
 • popular science (IELTS TUTOR giải thích: khoa học phổ cập)
 • popular science/psychology
 • Contrary to popular belief, the existing safety regulations were adequate. 
 • It’s a popular misconception that all women love shopping.

3. Mang nghĩa"bình dân,do nhân dân"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • a popular uprising 
 • Popular discontent resulted in the government’s defeat. 
 • There is little popular support for their economic reform policies.
 • popular music (IELTS TUTOR giải thích: nhạc đại chúng)
 • the popular press (IELTS TUTOR giải thích: báo chí bình dân)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE