Cách dùng"need (n)" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn phương pháp học IELTS SPEAKING siêu hiệu quả, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "need" tiếng anh

I. Need vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

II. Cách dùng danh từ "need"

1. Mang nghĩa "sự cần thiết"

=a situation in which it is necessary for something to be done

IELTS TUTOR lưu ý:

 • need  mang  nghĩa  này  sẽ  là  danh  từ  không đếm  được  / hoặc  ở số ít 
 • need for
 • a need to do something
 • if need be: (IELTS TUTOR giải thích: nếu cần thiết, khi cần)

 • in case of need: (IELTS  TUTOR  giải  thích: trong trường hợp cần thiết)
 • to have need of something
 • to stand (to be ) in need of something: (IELTS  TUTOR  giải  thích: cần cái gì)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The bank will lend us more money, should the need arise.
 • The government recognizes the need for immediate action. 
 • There isn’t much need for further research. 
 • We feel there is a need to improve internal communications.
 • there's a great need for a new book on the subject (IELTS  TUTOR  giải  thích: rất cần phải có một quyển sách mới về đề tài đó)
 • there's no need for you to start yet (IELTS  TUTOR  giải  thích: anh chưa cần phải bắt đầu ngay)
 • there's always the food in the freezer if need be (IELTS  TUTOR  giải  thích: nếu cần thì luôn có sẵn thức ăn trong tủ lạnh)
 • if need be , I can do extra work at the weekend (IELTS  TUTOR  giải  thích: nếu cần, tôi có thể làm thêm vào ngày nghỉ cuối tuần)
 • there is no need to hurry (IELTS  TUTOR  giải  thích: không cần gì phải vội)
 • I  feel a need to talk to you about it  (IELTS  TUTOR  giải  thích: tôi cảm thấy cần phải nói chuyện với anh về vụ đó)

2. Mang nghĩa "nhu cầu"

=something that you need in order to be healthy, comfortable, successful etc someone’s needs

IELTS TUTOR lưu ý:

 • need  mang  nghĩa  này  sẽ  là  danh  từ  đếm  được  & ở số nhiều
 • meet a need (=provide what is needed)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • People with mental health problems have special needs.
  • We want this school to meet the needs of all our children.

  III. Lỗi sai thường gặp với danh từ "need"

  1. Dùng giới từ "for"khi + noun

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Nếu need đi với danh từ nếu + giới  từ  of  là  sai, giới  từ  of  chỉ  đi  với  cụm in need of (IELTS  TUTOR  xét  ví  dụ: Support is available for those who are in need of it)

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  ✗ Due to continuous immigration from the mainland, the need of land has increased.

  ✓ Due to continuous immigration from the mainland, the need for land has increased.

  2. Nếu + verb thì động từ ở to-inf không dùng ving

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  ✗ People feel this fundamental need of organizing things.

  ✓ People feel this fundamental need to organize things.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE    

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing

  >> IELTS Intensive Speaking

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  >> IELTS General

  >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE