Paraphrase"ambition"(Diễn đạt"hoài bão"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"ambition"(Diễn đạt"hoài bão"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Desire

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "His strong desire to succeed drove him to study diligently for the IELTS exam."
 • Aspiration

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Her aspiration to study abroad required her to achieve a high IELTS score."
 • Goal

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "My primary goal is to secure an 8.0 in the IELTS exam."
 • Objective

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Scoring an 8.0 in the IELTS test became her main objective."
 • Aim

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "His aim was to master English to achieve a remarkable IELTS result."
 • Dream

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Her dream is to attain an 8.0 in the IELTS examination to pursue her studies overseas."
 • Ambitiousness

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "His ambitiousness in IELTS preparation paid off with a high score."
 • Determination

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Her unwavering determination to excel in the IELTS test is truly admirable."
 • Drive

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The drive to succeed in the IELTS exam motivated him to study tirelessly."
 • Purpose

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Her purpose in taking the IELTS test is to demonstrate her English proficiency for academic opportunities."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE