Cách dùng tính từ "dutiful" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "dutiful" tiếng anh

Mang nghĩa "làm tròn bổn phận, hiếu thảo"

=doing everything that you should do:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a dutiful son/husband
  • Tom was a loving and dutiful son.
  • She is very dutiful. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy là người con hiếu thảo)
  • At home, she is also very dutiful. (IELTS TUTOR giải thích: Ở nhà, cô ấy cũng rất nghe lời cha mẹ)
  • Our teacher always advised us to be studious and dutiful to our parents. (IELTS TUTOR giải thích: Thầy chúng tôi luôn khuyên chúng tôi chăm chỉ học hành và hiếu thảo với cha mẹ)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK