Cách dùng tính từ "over the top" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "over the top" tiếng anh

Mang nghĩa "táo bạo, quá đáng"

=too extreme and not suitable, or demanding too much attention or effort, especially in an uncontrolled way / more than what is considered normal or suitable

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I thought the decorations were way (= very) over the top. 
  • The speech was a bit OTT. 
  • He realized he'd gone over the top with the seating arrangements.
  • Fashion designers have really gone over the top this season. (IELTS TUTOR giải thích: Các nhà thiết kế thời trang thực sự đã làm một việc quá táo bạo trong mùa này)
  • The film's violent ending is completely over the top. (IELTS TUTOR giải thích: Sự kết thúc đầy bạo lực của bộ phim là hoàn toàn quá đáng)
  • His remarks were a bit over the top. (IELTS TUTOR giải thích: Những lời nhận xét của anh ta hơi quá đáng)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK