Cách dùng tính từ "legible" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "legible" tiếng anh

Mang nghĩa "rõ ràng, dễ đọc"

=Legible writing or print can be read easily / (of writing or print) able to be read easily

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Her handwriting is barely legible.
  • The letter was faded and barely legible.
  • The names and dates on the gravestones were no longer legible.
  • My handwriting isn't very legible. 
  • The inscription was still legible. (IELTS TUTOR giải thích: Chữ khắc vẫn còn đọc được)
  • I like her bold, legible handwriting. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi thích chữ viết rõ nét, dễ đọc của cô ta)
  • ...a barely legible sign

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK