Cách dùng tính từ"organized"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"organized"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"organized"tiếng anh

1. Mang nghĩa"được sắp xếp, chuẩn bị"

=An organized activity or group involves a number of people doing something together in a structured way, rather than doing it by themselves.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...organised groups of art thieves.
  •  ...organised religion.
  • organized crime (IELTS TUTOR giải thích:  phạm tội có tổ chức)
  •  ...years of steadfast, organized resistance.

2. Mang nghĩa"có trật tự, ngăn nắp"

=Someone who is organized plans their work and activities efficiently.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • These people are very efficient, very organized and excellent time managers.
  • a well-organized office (IELTS TUTOR giải thích:  một văn phòng rất ngăn nắp)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE