Cách dùng phó từ"beforehand"tiếng anh

· Adv

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng phó từ"beforehand"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng phó từ"beforehand"tiếng anh

Mang nghĩa"sẵn sàng; trước; sớm hơn"

=If you do something beforehand, you do it earlier than a particular event.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • How could she tell beforehand that I was going to go out? 
  • To make preparations beforehand (IELTS TUTOR giải thích: Chuẩn bị trước, chuẩn bị sẵn)
  • He warned me beforehand what to expect (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta đã cho tôi biết trước phải chờ cái gì)
  • We were aware of the problem beforehand (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi đã biết vấn đề này trước rồi)
  • Saunas can be hazardous if misused. 
  • Avoid a big meal beforehand.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE